1. Een bestuurder: 

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 

Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of een andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden en of aangeslotenen. 

Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

Is betrouwbaar. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. 

Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 

Voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie (zie ook de conflictenmatrix van Reddingsbrigade Nederland) en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiele belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Meldt geschenken en giften van meer dan 150 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor reddingsbrigadeactiviteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van social media. 

Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. 

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle lifesavers, lifeguards en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het geldend tuchtreglement van Reddingsbrigade Nederland en het dopingreglement en het reglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Lifesavers/lifeguards en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, het (technisch) kader en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen. 

Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door lifesavers/lifeguards, kader, begeleiders, werknemers, supporters en anderen. 

Spant zich in om in zee te gaan met integere lifeguards, werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sporters, e.a. 

Tracht te komen tot een situatie waarin de eigen organisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Handelt conform het aanstellingsbeleid. 

Ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

  1. Een opleider, trainer, coach of begeleider (ook wel ‘technisch kader’): 

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat u op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook lifesavers/lifeguards in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng u niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of -onderzoeken. 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als opleider, trainer, coach of begeleider. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud u van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

Respecteert het priveleven van de lifesaver/lifeguard. Dring niet verder in het priveleven van lifesavers en lifeguards in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de lifesaver/lifeguard en met ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 

Tast niemand in zijn waarde aan: Onthoud u van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor reddingsbrigade activiteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van social media. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de reddingsbrigadeactiviteit. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van reddingsbrigadeactiviteiten. 

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 

Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. 

Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken. 

  1. De lifesaver en lifeguard: 

Is open: Wanneer u iets wordt gevraagd, iets te doen dat tegen uw eigen gevoel, normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kunt u ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 

Toont respect: Voor de recreant, hulpvrager, sportieve tegenstander(s), uw collega’s en teamgenoten, de beoordelaar, scheidsrechter, uw begeleiders, opleiders en trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op uw taalgebruik en hoe u zich aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld u (tijdig) af, luister naar instructies en houd u aan de regels. 

Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 

Blijft van anderen af: Raak buiten de normale reddingsbrigadeactiviteiten en de sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd u daar ook aan. 

Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud u van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor reddingsbrigade activiteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van social media. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen. 

Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping en ‘fix’ geen wedstrijd, competitie of record. 

Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de Vertrouwenscontactpersoon van de reddingsbrigade of bond. Voor vragen en meldingen kunt u ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met u gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport. 

Let op verantwoord alcoholgebruik. Drink geen alcohol tijdens reddingsbrigadeactiviteiten. Wanneer u na afloop van een reddingsbrigadeactiviteit alcohol drinkt, drink dan met mate. 

  1. De topsporter: 

Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe altijd uw best om te winnen. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi. 

Past op met wedden. Wed nooit op tegenstander(s), wed nooit op eigen sport. 

Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. 

Kent en houdt zich aan de regels, waaronder ook regels op het gebied van doping en matchfixing. 

Bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over doping en matchfixing. De sporter bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volgt de elearning over matchfixing van NOC*NSF. 

Is open. Wanneer u iets wordt gevraagd, iets te doen dat tegen uw eigen gevoel, uw normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van uw sportvereniging of sportbond. Meld (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kunt u ook terecht bij het vertrouwenspunt sport of andere daarvoor beschikbare kanalen. Ook wanneer u wordt benaderd om vals te spelen of andere ernstige overtredingen van deze code bemerkt, meld dit. 

Toont respect: Voor de tegenstander(s), uw teamgenoten, de scheidsrechter of jury, uw trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op uw taalgebruik en hoe u zich aan anderen presenteert. Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor reddingsbrigade activiteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van social media. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

Discrimineert niet: Onthoud u van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, 

trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Word u iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, aan tegenspelers, trainers/coaches, scheidsrechters/juryleden, of derden, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. 

OP DEZE GEDRAGSCODE IS HET TUCHTREGLEMENT VAN REDDINGSBRIGADE NEDERLAND VAN TOEPASSING