Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Nijmeegse Reddingsbrigade, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144814, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@nijmeegsereddingsbrigade.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelPersoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Registreren lidmaatschap

·   Voornaam
·   Voorletters
·   Achternaam
·   Adres
·   Geboortedatum
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Toestemming van ouder indien minderjarig

Uitvoering van de overeenkomst
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang erna wat wettelijk verplicht is.  Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 2 maanden


NVT
Ledenadministratie

·   Voornaam
·   Voorletters
·   Achternaam
·   Adres
· Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Geslacht
·   Betaalgegevens
·   Toestemming van ouder indien minderjarig


Uitvoering van de overeenkomst
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)


Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

·   Boekhouder
·   Belastingdienst
Reddingsbrigade Nederland
Organiseren examens
·   Voornaam
·   Voorletters
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Geslacht
·   Betaalgegevens
·   Medische gegevens over aandoeningen die van invloed zijn op de zwemvaardigheid

Uitvoering van de overeenkomst
 
 
 
Toestemming tbv medische gegevens af te geven bij elke examen aanmelding.


Gedurende de organisatie en uitvoering van het examen en tot maximaal 1 maand na examendatum.  Medische gegevens worden vernietigd.
Reddingsbrigade Nederland, muv medische gegevens
Verzorgen lessen·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
Medische gegevens over aandoeningen die van invloed zijn op de capaciteit om lessen te volgen


Uitvoering van de overeenkomst
 
Toestemming tbv medische gegevens, initieel af te geven voor aanvang van de eerste les


Gedurende de duur van de overeenkomst  en daarna wordt het vernietigd.
Leervolgsysteem·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   E-mailadres
Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.PlanPlan Internet
(Internet Zwemscore Module)
Versturen (digitale ) berichten met informatie voor leden, waaronder uitnodiging jaarvergaderingVersturen (digitale ) berichten met informatie voor leden, waaronder uitnodiging jaarvergadering·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Esther Willems

E-mail:                          secretaris@nijmeegsereddingsbrigade.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.